INFORMACIÓ ACADÈMICA

ORIENTACIÓ AL SERVEI

El MPRL s'imparteix en modalitat semipresencial. La interacció no presencial entre professor-alumne i viceversa es realitza a través de la plataforma virtual moodle que facilita la pròpia universitat. Aquest fet facilita que l'estudiant pugui compaginar la vida laboral i acadèmica. Per altra banda, les classes presencials es concentren els divendres, de 17-21h. Cal comentar que s'ha preparat un sistema de transmissió directe de les classes presencials a distància per aquells alumnes que no puguin assistir a algunes de les classes.

A més a més, l'alumne està en contacte directe amb el/la coordinador/a del màster, que porta a terme les tutories dels alumnes abans de la matrícula i durant el desenvolupament del curs.

INFORMACIÓ ACADÈMICA

El curs es desenvoluparà en la modalitat semipresencial, mitjançant l'ajut d'un Campus Virtual.

Els alumnes, mitjançant el Campus Virtual realitzaran exercicis i proves assignades pel professor per ser avaluades i discutides a les classes presencials.

Les classes presencials s'imparteixen els divendres de 17-21h durant tot el curs acadèmic. Els participants que desitgin obtenir el títol corresponent hauran d'haver assistit a un mínim del 80% de les classes presencials i resolt satisfactòriament els casos i proves proposades, superar els exàmens presencials, haver realitzat i lliurat l'informe de pràctiques i haver defensat amb èxit el treball de fi de màster. Tanmateix, s'ha preparat un sistema de transmissió directe de les classes presencials a distància per aquells alumnes que no puguin assistir a algunes de les classes.

IDIOMA DEL MÀSTER

El màster s'imparteix en català i/o castellà. Depèn de l'origen geogràfic dels alumnes.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

El campus virtual MOODLE, és un entorn d'internet mitjançant el qual l'alumne pot trobar la documentació donada pels professors, sistemes d'autoavaluació online, comunicar-se amb el quadre docent, tècnic i directiu, així com amb els altres estudiants del màster. Moodle és una eina dissenyada per fer un seguiment eficaç de la formació a distància

Endemés, el campus Sescelades disposa d'una biblioteca de la URV en la qual es troba informació i documentació relativa al màster.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

a) Organitzacions i/o associacions

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo CNSST

VEURE

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT

VEURE

Red Europea de Promoción de la Salud

VEURE

Instituto Nacional de Medicina y Salud en el Trabajo INMST

VEURE

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud

VEURE

Organización Internacional del Trabajo OIT

VEURE

Consejo de Seguridad Nuclear CSN

VEURE

Asociación para la prevención de accidentes APA

VEURE

Associació Catalana de mútues d'accidents de treball ACMAT

VEURE

Institut de Seguretat i Salut Laboral

VEURE

Legislació

Llei de Prevenció de Riscos Laborals INSHT

VEURE

Normativa relacionada a la Llei de Prevenció INSHT

VEURE

Publicacions

Butlletí electrònic del INSHT

VEURE

Biblioteca de la URV

VEURE